$0.400
TSX:MAW
$0.251
FSE:MXR
$0.295
PK:MWSNF

RAJAPALOT

Rajapalojen kalliopaljastumista, lohkareista ja kallioperästä on saatu vuoden 2012 jälkeen tuhansia näytteitä, joiden kultapitoisuus on merkittävä. Kulta esiintyy Rajapaloissa Romppaisiin verrattuna selvästi matalampina pitoisuuksina mutta tasaisemmin kallioperään jakautuneena, ja sen etsintään voidaan menestyksekkäästi soveltaa tavallisia malminetsintämenetelmiä.

Rajapalojen alue voidaan jakaa pienempiin kohdealueisiin. Näitä kohteita ovat Palokkaan ja Etelä-Palokkaan esiintymät, jotka sijaitsevat Palokkaanlammen itäpuolella, niin sanottu Mökki (Hut) -esiintymä Palokkaanjoen eteläpuolella, Rumajärvi-esiintymä Rumajärven länsipuolella, sekä Rajan esiintymä kuntien rajan tuntumassa.

Yhtiö julkisti joulukuussa 2018 ensiarvion Rajapalojen mineraalivarannosta (Palokas, Etelä-Palokas ja Raja), jossa on huomioitu kaikki julkistamiseen mennessä otetut syväkairausnäytteet (yhteensä 7 570 kpl). Arvion mukaan Rajapaloissa on 424 000 unssin otaksuttu rajattu kultamineraalivaranto, jonka kultaekvivalenttipitoisuus on 3,1 g/t eli kallioperä sisältää yhteensä 4,3 miljoonaa tonnia kullan ja koboltin suhteen rikastunutta kiveä, jonka keskimääräinen kultapitoisuus on 2,3 g/t ja kobolttipitoisuus 430 ppm. Varantoarvio päivitetään vuoden 2020 loppupuolella.

Tutkimusten edetessä Rajapalojen alueelta on tunnistettu myös merkittäviä kobolttipitoisuuksia. Tutkimukset osoittivat koboltin esiintymisen olevan vahvasti sidoksissa kullan esiintymiseen kallioperän eri kerroksissa. Kullan esiintyminen yhdessä koboltin kanssa on lisännyt esiintymän kiinnostavuutta entisestään, koska koboltti on yksi kriittisistä akkumineraaleista.

Kullan ja koboltin lisäksi muita mahdollisia louhittavia metalleja ei ole löytynyt Rajapaloista. Mineraalivarannossa arvioidut muut alkuaineet ovat wolframi (W) jonka keskimääräinen pitoisuus on 68ppm*. Kuparia (Cu) kivissä on keskimäärin 208 ppm, telluuria (Te) 0.6ppm, rikkiä (S) 1.9 % ja arseenia (As) 155ppm:ää.

Rajapalojen kallioperän uraanipitoisuudet eivät poikkea merkittävästi Suomen kallioperän tyypillisistä pitoisuuksista: Mawsonin varantoarvion mineralisoituneiden kivien keskimääräinen uraanipitoisuus on 23 ppm (Palokas, E-Palokas ja Raja) eli 23 grammaa tonnissa kiveä. Suomen kallioperässä arvioidaan olevan uraania keskimäärin 2 ppm, ja graniittisissa kivissä keskimäärin 4 ppm. Graniittisissa kivissä esiintyy yleisesti keskimääräistä suurempia pitoisuuksia uraania (4-50 ppm). Uraanimalmiksi katsotaan kivennäinen, jossa uraanin keskimääräinen pitoisuus on suurempi kuin 1 000 ppm. Lisätietoa uraanista ja luonnonsäteilystä löytyy esimerkiksi STUKin julkaisusta; http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/138756/STUK_Luonnonsateily_kaivostoiminnassa.pdf?sequence=1&isAllowed=y .

http://mawsonresources.com/news/news-releases/2018...

Rajapalot on Suomelle merkittävä ja strateginen kulta-kobolttivaranto, joka sijoittuu Suomen kolmen parhaan kultavarannon joukkoon pitoisuuden ja arvioitujen unssien määrän perusteella, ja yhdeksi harvoista NI 43-101 -arviointistandardin mukaisesti arvioiduista kobolttivarannoista Euroopassa. Lue lisää englanniksi.