Käytännön Toimia

Natura-alueilla toimiessaan Mawson kartoittaa tutkimusalueensa luontoarvot. Jokainen mahdollisesti toteutettava näytteenottopaikka ja niille suuntautuvat kulkureitit inventoidaan yksityiskohtaisesti lajien sekä luonto- ja kasvillisuustyyppien varalta kairauksia edeltävän kasvukauden aikana. Näytteenoton jälkeen paikkojen ja reittien seurantaa jatketaan vuosittain. Kairauksissa syntyvä kiviaines, ns. kairaussoija, kerätään talteen ja kuljetetaan pois Natura-alueelta jätteenkäsittelylaitokselle. Yhtiö on tarvittaessa rakentanut pitkospuita rajoittaakseen kulkemisesta syntyvää maaston kulumista.

Myös eläinlajien pesintää ja liikkumista seurataan. Seurantatulokset huomioidaan tutkimustoiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Lintujen pesintäaikana (1.5-31.7) alueella ei tehdä koneellista näytteenottoa laisinkaan. Timanttisyväkairauksia voidaan toteuttaa Natura-alueella ainoastaan talviaikana riittävän routa-, jää- ja lumipeitteen aikana. Yhtiö huomioi toiminnassaan myös metsäkanalintujen soidinajat ja -alueet, viitasammakoiden ja saukkojen lisääntymis- ja elinalueet sekä suurten petolintujen pesintäajat ja -paikat. Yhtiö on rakentanut tutkimusalueella elävälle maakotkaparille tekopesiä ja eri pöllölajeille pönttöjä. Yhtiö myös seuraa alueella elävän maakotkan liikkeitä satelliittiseurannalla muun muassa sen vuosittaisen pesäpaikan ja saalistusalueiden varmistamiseksi.

Lisäksi yhtiö on teettänyt laaja-alaisen alueen vesiä koskevan perustilaselvityksen, joka ulottuu pitkälle suojelualueiden ulkopuolelle. Vesistöjen laatua seurataan säännöllisesti. Malminetsintä ei ole aiheuttanut muutoksia alueen pinta- tai pohjaveden laatuun.

Arvokasta tieteellistä tutkimustietoa malminetsinnän vaikutuksista pohjoiseen luontoon ja ympäristöön on aikaisemmin ollut saatavilla vain vähän. Yhtiö seuraa malmitutkimustensa vaikutuksia luontoon, lajeihin ja vesistöön jatkuvasti, ja on kuluneen kymmenen vuoden aikana kerännyt huomattavan määrän vaikutuksiin ja niiden lieventämiseen liittyvää tutkimus- ja seurantatietoa. Seurantatutkimusten avulla saadaan pitkän aikavälin tietoa siitä, miten näytteenottoa ja malminetsintää voidaan kehittää ja toteuttaa luonto- ja ympäristöarvoja vaarantamatta. Tutkimustiedosta on hyötyä myös luvituksesta ja säätelystä vastaaville viranomaistahoille.

Euroopan yhteisö on julkaissut ohjeet malminetsinnästä ja kaivostoiminnasta Natura-alueilla, löydät ohjeet

https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/neei_n2000_guidance.pdf.