Natura 2000 -Verkosto

Osa Rompas-Rajapalojen tutkimusalueesta kuuluu Euroopan laajuiseen Natura 2000 -verkostoon, jonka tavoitteena on säilyttää luonnon monimuotoisuutta Euroopassa. Natura-alueet kattavat noin 15% koko Suomen pinta-alasta ja yli kolmanneksen Pohjois-Suomesta. Natura 2000 on koko Euroopan yhteisön laajuinen ekologinen verkosto, johon sisältyy yhteensä yli 27 000 ohjelma-aluetta 28 EU -maassa. Ohjelman toteutus aloitettiin vuoden 1992 luontodirektiivin toimeenpanolla, ja se kattaa nykyään lähes 18% koko Euroopan yhteisön pinta-alasta. Sen tarkoituksena on pitkällä tähtäimellä varmistaa Euroopan arvokkaimpien uhanalaisten lajien ja elinympäristöjen suotuisa suojelutason säilyminen. Natura 2000 ei ole tiukan suojelun verkosto, jossa muu maankäyttö ja ihmistoiminta olisi kiellettyä.

Suomessa on tarkka luvituskäytäntö ja tiukka tutkimustoimintaa ohjaava ympäristö- ja luonnonsuojelulainsäädäntö. Mawson tekee jatkuvaa yhteistyötä alueellisten ja kansallisten viranomaisten ja eri sidosryhmien kanssa hankkeen vastuullisen kehittämisen edistämiseksi. Yhtiö on teettänyt eri alojen asiantuntijoilla ja asiantuntijaorganisaatioilla tutkimusalueen perustilakartoituksen. Luontoon ja ympäristöön liittyvää uutta tutkimus- ja seurantatietoa kerätään jatkuvasti.

Yhtiö on laatinut Natura-alueille kohdistuvien tutkimusten osalta useita luonnonsuojelulain 65§:n mukaisia vaikutusarviointeja. Arviointien pohjalta on voitu todeta, etteivät yhtiön malmitutkimukset vaikuta haitallisesti niihin luontoarvoihin, joiden perusteella alueet on sisällytetty osaksi Natura 2000 -verkostoa. Yhtiön Natura-arviointi on lähtöaineistoineen todettu tieteellisessä vertaisarvioinnissa poikkeuksellisen korkealaatuiseksi.