Sidosryhmäyhteistyö ja Paikallisten Osallistaminen

Mawson pyrkii kaikessa toiminnassaan huomioimaan ennen kaikkea tutkimusalueensa kunnat, paikalliset asukkaat ja alueen muut toimijat. Alueen muita toimijoita ja käyttäjiä ovat muun muassa poronhoito, metsästäjät, muut virkistyskäyttäjät ja metsätalous. Yhtiön tavoitteena on toimia avoimesti ja läpinäkyvästi kaikkia sidosryhmiä kohtaan jakamalla tietoa hankkeesta säännöllisesti. Yhtiön työntekijät pyrkivät olemaan helposti lähestyttävissä ja tavoitettavissa. Näitä tavoitteita on pyritty edistämään muun muassa

  • järjestämällä säännöllisesti keskustelu- ja tiedotustilaisuuksia paikallistahoille hankkeen etenemisestä,
  • osallistumalla säännöllisesti eri tahojen ja sidosryhmien järjestämiin tilaisuuksiin,
  • järjestämällä vuosittain avoimia maastopäiviä,
  • kehittämällä toimintaa ja viestintää alueella järjestettyjen malminetsintään liittyvien kyselytutkimusten tulosten pohjalta,
  • esittelemällä toimintaa tutkimustiloissa ja näytevarastolla,
  • tiedottamalla hankkeesta yhtiön Internet-sivuilla ja sosiaalisessa mediassa,
  • antamalla haastatteluja tiedotusvälineille,
  • laatimalla säännöllisesti tiedotteita projektin etenemisestä ja tuloksista