Ympäristö

Vastuu ympäristöstä kuuluu kaikille

Mawson toteuttaa tutkimuksiaan laajoilla alueilla, joihin kuuluu myös eritasoisia luonnonsuojelualueita. Luonnon uusiutumiskyky pohjoisilla alueilla on hitaampaa kuin etelässä. Kylmät ilmasto-olosuhteet ja lyhyt kasvukausi ovat yksittäisiä tähän vaikuttavia osatekijöitä. Mawson ottaa tutkimustoiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa huomioon kunkin tutkimuskohteen erityispiirteet ja luontoarvot.

Yhtiö on sitoutunut suorittamaan malmitutkimuksensa erityistä varovaisuutta, kansallista lainsäädäntöä ja lupa- ja ympäristöviranomaisten antamia ohjeita ja suosituksia noudattaen. Lisäksi EU:n luonto- ja lintudirektiivit ja niissä määritetyt velvoitteet ohjaavat yhtiön toimintaa. Yhtiö myös investoi uusien, vaikutuksiltaan vähäisempien malminetsintämenetelmien ja toimintamallien kehittämiseen osana toimintaansa, ja osallistuu erilaisiin kansallisiin ja kansainvälisiin tutkimus- ja kehityshankkeisiin.

Mawson toteuttaa malmitutkimuksiaan ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla. Yhtiö edellyttää samaa myös alihankkijoiltaan.